Przejdź do treści

Blok 4

PLAY SCHENGEN

A gaming company is making a videogame for kids about the EU. You play a national bird needing to breed and nest across borders, but you can only fly according to your VISA. We follow two game designers as they transform the European Union into pixel graphics, in an effort to make Schengen catchy for young people. The question is: is it even possible?
Czytaj dalej »PLAY SCHENGEN

PLAY SCHENGEN

Firma produkująca gry komputerowe tworzy grę edukacyjną o tematyce związanej z Unią Europejską. Gracz wciela się w postać narodowego ptaka, który musi się rozmnażać i budować gniazda za granicą, ale może latać tylko zgodnie ze swoją wizą. Obserwujemy dwóch projektantów gier, którzy zmieniają Unię Europejską w pikselową grafikę, starając się, aby koncept strefy Schengen był chwytliwy dla młodych ludzi. Pytanie brzmi: czy jest to w ogóle możliwe?
Czytaj dalej »PLAY SCHENGEN

MEMORABLE

Recently, Louis, a painter, is experiencing strange events. His world seems to be mutating. Slowly, furniture, objects, people lose their realism. They are destructuring, sometimes disintegrating…
Czytaj dalej »MEMORABLE

MEMORABLE

Malarz Louis doświadcza ostatnio dziwnych wydarzeń. Jego świat zdaje się mutować. Powoli meble, przedmioty, ludzie tracą realizm. Niszczą się, czasami się rozpadają…

Czytaj dalej »MEMORABLE

STICKER

After an unsuccessful attempt to renew his car registration, Dejan falls in a bureaucratic trap that tests his determination to be a responsible father.

STICKER

Po nieudanej próbie odnowienia rejestracji samochodu, Dejan wpada w biurokratyczną pułapkę, która testuje jego determinację, aby pozostać odpowiedzialnym ojcem.

EXAM

A teenage girl gets involved in the process of delivering a pack of cocaine to its client, and gets stuck in a weird cycle of occurrences.
Czytaj dalej »EXAM

EXAM

Nastolatka zostaje wciągnięta w proces dostarczania paczki kokainy do klienta i grzęźnie w cyklu dziwnych zdarzeń.
Czytaj dalej »EXAM

INDEX

Dana is on the run with his family. The boat that will smuggle them to Europe is ready for departure but his son, Alan, refuses to leave the truck. Dana discovers that Alan is stuck with his index finger in the truck body. The panic rises at Dana and in his desperation he is faced with a terrible choice.
Czytaj dalej »INDEX

INDEX

Dana ucieka ze swoją rodziną. Łódź, która będzie ich przemycać do Europy, jest gotowa do wyjazdu, ale jego syn, Alan, odmawia opuszczenia ciężarówki. Okazuje się,… Czytaj dalej »INDEX