Przejdź do treści

Blok 2

STEPHANIE

After winning her first international title, an 11-year-old gymnast experiences both new pressures and a new degree of self-awareness. The more recognition she gets, the more she realizes that the game only has begun.
Czytaj dalej »STEPHANIE

STEPHANIE

Po zdobyciu pierwszego międzynarodowego tytułu jedenastoletnia gimnastyczka doświadcza zarówno nowego rodzaju presji, jak i nowego stopnia samoświadomości. Im bardziej staje się rozpoznawalna, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że gra dopiero się rozpoczęła.Czytaj dalej »STEPHANIE

YOUR OWN BULLSHIT

There’s nothing better than dinner with family. Though it reminds a looped script that repeats itself infinitely. And though, except of food, you have to swallow the words of your loved ones. Sometimes bitter. Sometimes so repetitive that you want to vomit. Recited singingly for many long years.
Czytaj dalej »YOUR OWN BULLSHIT

WŁASNE ŚMIECI

Nie ma nic wspanialszego niż obiad z rodziną. Choć przypomina zapętlony scenariusz, który powtarza się w nieskończoność. I choć oprócz jedzenia trzeba przełykać słowa swoich bliskich. Czasem gorzkie. Czasem tak powtarzalne, że chce się wymiotować. Recytowane śpiewająco od wielu długich lat.
Czytaj dalej »WŁASNE ŚMIECI

MISS CHAZELLES

Clara and Marie are rivals. Marie won the famous Miss Chazelles-sur-Lyon pageant, while Clara was the first runner-up. While in the village the tension rises between Clara’s friends and Marie’s family, the two girls seem to have an ambiguous relationship.
Czytaj dalej »MISS CHAZELLES

MISS CHAZELLES

Clara i Marie rywalizują ze sobą. Marie wygrała słynny konkurs Miss Chazelles-sur-Lyon, a Clara zajęła drugie miejsce. Podczas gdy w wiosce rośnie napięcie między przyjaciółmi Clary i rodziną Marie, obie dziewczyny wydają się pozostawać w niejednoznacznym związku.
Czytaj dalej »MISS CHAZELLES

ALL INCLUSIVE

For all his life, Kalervo has been bad at standing up for himself, until Annukka – a woman who loves him – gives Kalervo a gift that changes everything. As many of Nikki’s previous works, “All Inclusive” may be interpreted in many ways, but ultimately it is about power, love and change. If you could change the little grievances of your life, how far would you be willing to go?
Czytaj dalej »ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Przez całe życie Kalervo nie potrafił o siebie walczyć, aż wreszcie Annukka – kobieta, która go kocha – daje mu prezent, który wszystko zmienia. Jak wiele poprzednich dzieł reżysera, „All Inclusive” może być interpretowane na wiele sposobów, ostatecznie jednak chodzi o siłę, miłość i zmianę. Gdybyś mógł wpłynąć na smutki w swoim życiu, jak daleko byłbyś skłonny się posunąć?
Czytaj dalej »ALL INCLUSIVE

HENET WARD

Halima, a Sudanese henna painter goes to Basma, a young Egyptian bride to prepare her for her wedding. Under the eyes of her daughter Ward, the encounter between the two women grows from complicity to suddenly unveiled tensions.
Czytaj dalej »HENET WARD

HENET WARD

Halima, sudańska malarka, udaje się do Basmy, młodej Egipcjanki, aby przed ślubem przyozdobić jej ciało henną. Na oczach Ward, córki Halimy, dochodzi do nagłego spięcia.
Czytaj dalej »HENET WARD