>>> KONKURS GŁÓWNY 2018

REGULAMIN

Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych

 

REGULAMIN – PDF

I. Termin i miejsce:

§1

CINEMAFORUM – 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych, zwane dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 7-11 listopada 2018 r. w Kinie KINOTEKA (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa), Mazowieckim Centrum Kultury Medialnej ELEKTRONIK (ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa), Pracowni A35 (ul. gen. Andersa 35, 00-159 Warszawa) oraz w klubie Miejsce Chwila (ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa).

II. Misja Festiwalu:

§2

Celem Festiwalu jest:

 1. wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
 2. edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z mniejszymi szansami;
 3. prezentacja dorobku filmowego młodych twórców filmowych z całego świata;
 4. popularyzacja edukacji filmowej jako metody upowszechniania kultury wśród młodzieży;
 5. popularyzacja wartościowej sztuki filmowej;
 6. promocja i wyróżnienie filmów o szczególnych walorach artystycznych;
 7. promocja miasta Warszawa poprzez inicjowanie nowatorskich działań artystycznych i kulturalnych.

III. Organizatorzy Festiwalu:

§3

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do formuły i koncepcji artystycznej Festiwalu (pełna nazwa: „CINEMAFORUM – 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych”) posiada Stowarzyszenie FILMFORUM, zwane dalej „Organizatorem”.

§4

Do nadzoru nad przebiegiem prac merytoryczno-organizacyjnych związanych z realizacją Festiwalu, Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, w skład którego wejdą osoby i instytucje zaproszone przez Organizatora, wnoszące istotny wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.

§5

Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu odpowiedzialny jest Dyrektor Festiwalu, posiadający decydujący głos w kwestiach spornych, nie objętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.

§6

Organizator zaprasza do współudziału w organizacji Festiwalu jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają udzielić Festiwalowi wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, rzeczowego lub finansowego.

IV. Formuła Festiwalu:

§7

Na program Festiwalu składają się:

 1. konkursy filmowe – w tym Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych, zwany dalej „Konkursem”;
 2. warsztaty i szkolenia filmowe;
 3. spotkania twórców filmowych z publicznością;
 4. otwarte pokazy filmowe;
 5. imprezy towarzyszące i wydarzenia specjalne.

V. Zasady zgłaszania filmów do Konkursu:

§8

 1. Zasady udziału w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§9

 1. W Konkursie mogą wziąć udział filmy fabularne (w tym animacje), reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmowe. Tematyka filmów jest dowolna.
 2. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone filmy:
  a) wyprodukowane przed 1 stycznia 2017 roku;
  b) biorące udział w pokazach konkursowych poprzednich edycji Festiwalu;
  c) zrealizowane przy udziale członków Komisji Kwalifikacyjnej, Jury Konkursowego lub przedstawicieli organizatorów.
 3. Czas projekcji filmów zgłoszonych do udziału w Konkursie nie powinien przekraczać 40 minut.

§10

 1. Filmy do udziału w Konkursie mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne (zwane dalej Zgłaszającym), które w dniu przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem. W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Zgłaszający (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Konkursie filmów.
 2. Każdy Zgłaszający może nadesłać dowolną liczbę filmów konkursowych.
 3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Koszty związane z wysłaniem zgłoszenia pokrywa Zgłaszający.

§11

Warunkiem formalnym zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie jest:

 1. opublikowanie filmu on-line, w serwisie internetowym VIMEO (dostęp do filmu powinien być zabezpieczony hasłem) lub w innym serwisie internetowym prezentującym materiały filmowe oraz umieszczenie stosownego linku do filmu (wraz z hasłem) w odpowiednim polu w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.
 2. Dostarczenie Organizatorowi FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2018 r.

§12

Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie odbywa się w następujący sposób:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU należy dokładnie wypełnić za pośrednictwem strony internetowej:
  https://cinemaforum.pl/formularz-zgloszeniowy-2018/
 2. Po wypełnieniu i wysłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU na stronie internetowej, w oknie przeglądarki wyświetli się wypełniony formularz w formacie PDF, który można zapisać na dysku komputera.
 3. Wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony także na adres e-mail podany w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.
 4. Zgłaszający musi wydrukować i podpisać FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU oraz dostarczyć go Organizatorowi w formie papierowej najpóźniej do dnia 1 października 2018 r. (obowiązuje data stempla pocztowego) na adres:Stowarzyszenie FILMFORUM
  ul. gen. Władysława Andersa 35
  00-159 Warszawa
  z dopiskiem: „CINEMAFORUM 2018”

§13

 1. Link do filmu udostępnionego w wersji on-line musi być dostępny do czasu ogłoszenia przez Organizatora listy filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
 2. Jakość techniczna filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do udziału w Konkursie.
 3. Zgłaszający może w wyjątkowych wypadkach udostępnić do celów preselekcyjnych kopię roboczą filmu, po uprzednim porozumieniu się z biurem organizacyjnym Festiwalu.
 4. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, nazwiska twórców).
 5. Filmy zrealizowane w języku innym niż język angielski powinny posiadać napisy w języku angielskim.

§14

 1. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.
 2. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich ponosi Zgłaszający.

§15

 1. Kwalifikacji nadesłanych do udziału w Konkursie filmów dokona powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna.
 2. Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu (www.cinemaforum.pl) do dnia 19 października 2018 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych filmów do udziału w Konkursie. Filmy zaproszone przez Organizatora nie podlegają procedurze preselekcyjnej.

§ 16

 1. Kopie emisyjne filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie należy dostarczyć Organizatorowi na koszt Zgłaszającego najpóźniej w dniu 29 października 2018 r. na adres:Stowarzyszenie FILMFORUM
  ul. gen. Władysława Andersa 35
  00-159 Warszawa
  z dopiskiem: „CINEMAFORUM 2018”
 2. W trakcie projekcji konkursowych istnieje możliwość emisji filmu z formatów: DCP, Blu-Ray, DVD lub z pliku ProRes (format MOV, kodowanie ProRes 422 lub HQ w rozdzielczościach Full HD 1920×1080 lub SD, dźwięk stereo).

§ 17

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na promowanie filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego film lub twórców filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci Internet.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji fragmentów filmów konkursowych (do 50 sekund) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach działań promujących Festiwal.
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do promowania zgłaszanego filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie FILMFORUM z siedzibą: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa, NIP: 778-141-37-39, REGON: 634536362).
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@filmforum.pl.
 7. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w celu realizacji Festiwalu oraz w celach marketingowych. Dane przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów formalnych związanych z organizacją Festiwalu oraz w związku z realizacją działań związanych z eksploatacją, promocją i rozpowszechnianiem zgłaszanego do udziału w Festiwalu filmu.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, osobom fizycznym przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§18

 1. Zgłaszający, zgłaszając film do udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na jego trzy nieodpłatne, publiczne prezentacje w ramach projekcji konkursowych oraz pokazów specjalnych.
 2. Organizator nie uzyskuje korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.

§19

 1. 1. Transport kopii filmów zgłoszonych do udziału w Konkursie realizowany jest w następujący sposób:
  a) nośniki z filmami przesyłane są na koszt Zgłaszającego,
  b) filmy zapisane na dyskach twardych zostaną odesłane na adresy podane w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU, w terminie 30 dni od daty zakończenia Festiwalu, na koszt Festiwalu,
  c) kopie DVD i Blu-Ray nie będą odsyłane i pozostaną w archiwum Festiwalu.
 2. Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie przez Organizatora kopii DVD i Blu-Ray zgłaszanych filmów w celach archiwizacyjnych.
 3. W przypadku filmów zapisanych na dyskach twardych, Organizator bierze na siebie odpowiedzialność za nośniki jedynie od momentu odbioru kopii do momentu jej odesłania, odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie nośnika danych, a nie jego zawartości.

VI. Nagrody:

§20

 1. 1. Filmy zakwalifikowane do Konkursu oceni Jury złożone z zawodowych twórców filmowych, twórców telewizyjnych i specjalistów z dziedziny upowszechniania kultury oraz widzowie Festiwalu. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej oraz werdykty festiwalowe są ostateczne i niepodważalne.
 2. Ustala się następującą nagrodę regulaminową: GRAND PRIX – za najlepszy film w Konkursie (nagroda finansowa w wysokości 5.000 PLN).
 3. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia, uzgadniając ich liczbę i formę z Dyrektorem Festiwalu.
 4. Publiczność przyznaje Nagrodę Publiczności – drogą plebiscytu, według reguł ustalonych osobnym trybem przez Organizatora.
 5. Inne nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane w uzgodnieniu z Dyrektorem Festiwalu.

§21

 1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny, podziału nagród lub innej zamiany nagrody. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 2. W przypadku otrzymania nagrody finansowej warunkiem jej wypłacenia jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych, numeru rachunku bankowego i nazwy banku Laureata do dnia 30 listopada 2018 r.

VII. Osobisty udział w Festiwalu:

§22

 1. Wstęp na wszystkie projekcje i wydarzenia Festiwalu jest bezpłatny.
 2. Organizator zapewnia bezpłatny pobyt (nocleg w hotelu) dwóm osobom z ekipy każdego filmu zakwalifikowanego do udziału w Konkursie. Zgłaszający może do dnia 28 października 2018 r. wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania filmu na Festiwalu.

VIII. Inne sekcje i konkursy Festiwalu:

§23

W ramach Festiwalu organizowane są programy edukacji filmowej – warsztaty i szkolenia filmowe. Zasady naboru i uczestnictwa w programach edukacji filmowej określone są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej: www.cinemaforum.pl.

§24

 1. W ramach Festiwalu zostaną również przyznane Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego. Nagrody powstały z myślą o filmowcach tworzących swoje filmy poza systemem komercyjnym i są najbardziej prestiżową polską nagrodą filmową przeznaczoną dla filmowców niezależnych.
 2. Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego przyznawane są podczas Festiwalu w następujących kategoriach:
  1. “Najlepszy Film”;
  2. “Najlepsza Reżyseria”;
  3. “Najlepszy Scenariusz”;
  4. “Najlepsze Zdjęcia”;
  5. “Najlepszy Montaż”;
  6. “Najlepsza Aktorka”;
  7. “Najlepszy Aktor”;
  8. “Najlepszy Film Animowany”.
 3. Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego przyznawane są na odrębnych zasadach, które reguluje regulamin dostępny na stronie internetowej: www.janmachulski.pl.

IX. Dodatkowe informacje na temat Festiwalu:

§25

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela biuro organizacyjne:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. gen. Władysława Andersa 35,
00-159 Warszawa
tel.: +48 22 392 03 22
tel.: +48 22 392 03 21
e-mail: biuro@filmforum.pl

§26

Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Festiwalu znajdującym się pod adresem: www.cinemaforum.pl.

Zarząd Stowarzyszenia „FILMFORUM”

>>> KALENDARIUM

>>> Poniedziałek 5.11.2018

Pracownia A35 (ul. gen. Władysława Andersa 35)

12.00 – 13.00
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
SPOTKANIE INFORMACYJNE UCZESTNIKÓW

15.00 – 16.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
ANALIZA DZIEŁA FILMOWEGO – panel dyskusyjny

17.00 – 21.00
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
PRACE KONCEPCYJNO-SCENARIUSZOWE

>>> Wtorek 6.11.2018

Pracownia A35 (ul. gen. Władysława Andersa 35)

12.00 – 15.00
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
SZKOLENIE PRAKTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI SPRZĘTU DO REJESTRACJI OBRAZU FILMOWEGO I DŹWIĘKU

17.00 – 18.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
SCENOPISARSTWO FILMOWE – WSTĘP DO ZAGADNIENIA – panel dyskusyjny

19.00 – 21.00
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe – w ramach Programu ERASMUS+
PRACE KONCEPCYJNO-SCENARIUSZOWE

>>> Środa 7.11.2018

Kino KINOTEKA (pl. Defilad 1) – SALA NR 3

14.00 – 16.10
Nagrody im. Jana Machulskiego – prezentacja filmów nominowanych
PROJEKCJA I

16.30 – 18.30
Nagrody im. Jana Machulskiego – prezentacja filmów nominowanych
PROJEKCJA II

19.00 – 21.00
Nagrody im. Jana Machulskiego – prezentacja filmów nominowanych
PROJEKCJA III

21.20 – 23.00
Nagrody im. Jana Machulskiego – prezentacja filmów nominowanych
PROJEKCJA IV

Warszawska Szkoła Filmowa (ul. gen. Józefa Zajączka 7)

10.00 – 11.30
INTERFILMLAB 2.0
– wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

case study – PRODUKCJA I PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA FILMU ANIMOWANEGO
prowadzenie: ZOFIA JAROSZUK

12.00 – 13.30
INTERFILMLAB 2.0
– wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

WYKŁAD INAUGURACYJNY
prowadzenie: dr ANNA WRÓBLEWSKA, dr hab. KRZYSZTOF STACHOWIAK

Goethe-Institut Warsaw (ul. Chmielna 13A)

19.00 – 20.00
panel dyskusyjny – MANIFEST OBERHAUSEN
debata o znaczeniu krótkiego metrażu we współczesnej kulturze filmowej
goście: CHRISTIANE BÜCHNER, MAIKE MIA HÖHNE, KUBA MIKURDA, JAKUB MAJMUREK

Pracownia A35 (ul. gen. Władysława Andersa 35)

12.00 – 13.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
REŻYSERIA FILMOWA – WSTĘP DO ZAGADNIENIA – panel dyskusyjny

15.30 – 18.00
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
PRACE KONCEPCYJNO-SCENARIUSZOWE

18.30 – 21.00
“Pracownia A35”
EDUKACJA SPOJRZENIA – warsztaty analizy filmu fabularnego
RECEPCJA FILMU „FARAON”, METODOLOGIA ANALIZY FILMU, ROLA SCENOGRAFII I REKWIZYTÓW
prowadzenie: dr ROBERT BIRKHOLC, dr hab. SEWERYN KUŚMIERCZYK, ALEKSANDRA PASZKOWSKA

Miejsce Chwila (ul. Żurawia 47)

23.00
Klub Festiwalowy CINEMAFORUM
15 LAT STOWARZYSZENIA FILMFORUM

>>> Czwartek 8.11.2018

Kino KINOTEKA (pl. Defilad 1) – SALA NR 3

11.00 – 13.30
panel informacyjny projektu Enterprise Europe Network Central Poland
Wsparcie MŚP w poszukiwaniu finansowania, transferze innowacyjnych technologii oraz umiędzynarodowieniu działalności
w sektorze kreatywnym.
Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych.

14.00 – 15.40
Nagrody im. Jana Machulskiego – prezentacja filmów nominowanych
PROJEKCJA V

16.00 – 17.40
Nagrody im. Jana Machulskiego – prezentacja filmów nominowanych
PROJEKCJA VI

18.00 – 19.30
pokaz specjalny
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH W OBERHAUSEN
retrospektywa
PROJEKCJA I

19.45 – 21.30
pokaz specjalny
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH W OBERHAUSEN
retrospektywa
PROJEKCJA II

21.45 – 23.45
pokaz specjalny
SEANS NIESPODZIANKA

Warszawska Szkoła Filmowa (ul. gen. Józefa Zajączka 7)

10.00 – 11.30
INTERFILMLAB 2.0
– wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

wykład – RÓŻNE ŚCIEŻKI PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO
prowadzenie: NATALIA GRZEGORZEK

Pracownia A35 (ul. gen. Władysława Andersa 35)

12.00 – 13.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ – WSTĘP DO ZAGADNIENIA – panel dyskusyjny

15.30 – 18.00
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
WARSZTATY PRAKTYCZNE – realizacja zdjęć do ćwiczeń filmowych

18.30 – 21.00
“Pracownia A35”
EDUKACJA SPOJRZENIA – warsztaty analizy filmu fabularnego
REŻYSERIA, MONTAŻ I PRACA AKTORÓW W FILMIE „FARAON”
prowadzenie: AGNIESZKA KORYCKA

Miejsce Chwila (ul. Żurawia 47)

23.00
Klub Festiwalowy CINEMAFORUM

>>> Piątek 9.11.2018

Kino KINOTEKA (pl. Defilad 1) – SALA NR 4

15.00 – 16.30
pokaz specjalny
VIENNA SHORT FILM FESTIVAL – retrospektywa

17.00 – 18.35
Konkurs Główny
PROJEKCJA I

18.50 – 20.25
Konkurs Główny
PROJEKCJA II

20.45 – 21.45
PRODUCENCI I SCENARZYŚCI – SPARINGPARTNERZY CZY PRZYJACIELE
debata o współpracy w nowym modelu producenckim
prowadzenie: MARCIN RADOMSKI

22.00 – 23.35
pokaz specjalny
„ZWIERZĘTA”, reż. Greg Zglinski

Warszawska Szkoła Filmowa (ul. gen. Józefa Zajączka 7)

10.00 – 11.30
INTERFILMLAB 2.0
– wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

wykład – MIĘDZYNARODOWY RYNEK FILMOWY
prowadzenie: JOANNA SZYMAŃSKA

Pracownia A35 (ul. gen. Władysława Andersa 35)

10.00 – 13.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
WARSZTATY PRAKTYCZNE – realizacja zdjęć do ćwiczeń filmowych

15.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
WARSZTATY PRAKTYCZNE – realizacja zdjęć do ćwiczeń filmowych

18.30 – 21.00
“Pracownia A35”
EDUKACJA SPOJRZENIA – warsztaty analizy filmu fabularnego
OBRAZ, DŹWIĘK I MUZYKA W FILMIE „FARAON”
prowadzenie: dr hab. SEWERYN KUŚMIERCZYK, dr JACEK PAJĄK

Miejsce Chwila (ul. Żurawia 47)

23.00
Klub Festiwalowy CINEMAFORUM

>>> Sobota 10.11.2018

Kino KINOTEKA (pl. Defilad 1) – SALA NR 4

11.30 – 13.00
pokaz specjalny
LONDON FILM SCHOOL
retrospektywa, prezentacja najnowszych dokonań

13.30 – 15.00
warsztat
serial „ROJST”
STUDIUM PRZYPADKU Z PERSPEKTYWY MONTAŻYSTY
prowadzenie: RAFAŁ LISTOPAD

15.30 – 17.00
warsztat
ZAWÓD AUTORA ZDJĘĆ FILMOWYCH – środowisko i specyfika pracy, aktualne standardy
prowadzenie: MIKOŁAJ ŁEBKOWSKI

17.30 – 19.00
Konkurs Główny
PROJEKCJA III

19.20 – 20.50
Konkurs Główny
PROJEKCJA IV

21.10 – 22.35
Konkurs Główny
PROJEKCJA V

22.45
pokaz specjalny
VHS Hell
„SORORITY HOUSE MASSACRE II”, reż. Jim Wynorski

Warszawska Szkoła Filmowa (ul. gen. Józefa Zajączka 7)

11.00 – 12.30
INTERFILMLAB 2.0
– wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

wykład
PAKIET PROMOCYJNY FILMU – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PROMOCJI FESTIWALOWEJ?
prowadzenie: ZOFIA HORSZCZARUK

Pracownia A35 (ul. gen. Władysława Andersa 35)

10.00 – 12.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
spotkanie z ekspertem
JAK ZMONTOWAĆ ZREALIZOWANY MATERIAŁ FILMOWY?
wprowadzenie do zagadnień związanych z montażem i postprodukcją filmową
prowadzenie: RAFAŁ LISTOPAD

13.30
CINEMAFORUM – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe w ramach Programu ERASMUS+
WARSZTATY PRAKTYCZNE – montaż i postprodukcja zrealizowanych ćwiczeń filmowych

Miejsce Chwila (ul. Żurawia 47)

23.00
Klub Festiwalowy CINEMAFORUM

>>> Niedziela 11.11.2018

Kino KINOTEKA (pl. Defilad 1) – SALA NR 4

10.00 – 12.00
UROCZYSTY FINAŁ PROGRAMÓW EDUKACJI FILMOWEJ
pokaz filmów zrealizowanych w ramach warsztatów

12.30 – 14.00
pokaz specjalny
„THE SUN ISLAND”, reż. Thomas Elsaesser

14.15 – 15.15
warsztat
REŻYSERIA FILMU NISKOBUDŻETOWEGO
prowadzenie: WOJCIECH SOLARZ

15.15 – 16.20
pokaz specjalny
„OKNA, OKNA”, reż. Wojciech Solarz

19.30
CEREMONIA FINAŁOWA

21.00
poczęstunek dla akredytowanych gości

21.30
pokaz specjalny
PRZEGLĄD NIEZALEŻNYCH TELEDYSKÓW