>>> KONKURS GŁÓWNY

>>> Regulamin Konkursu Głównego
(na najlepszy film fabularny)

 

 I Termin i miejsce:

§1

CINEMAFORUM – 13. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych, zwane dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 12-16 listopada 2014r. w Kinie KINOTEKA (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) oraz w INQBATORZE EDUKACJI KULTURALNEJ (ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa).

II Misja Festiwalu:

 §2

Celem Festiwalu jest:

 1. edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z mniejszymi szansami;
 2. wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
 3. prezentacja dorobku filmowego młodych twórców filmowych z całego świata;
 4. popularyzacja edukacji filmowej jako metody upowszechniania kultury wśród młodzieży;
 5. promocja i wyróżnienie filmów o szczególnych walorach artystycznych;
 6. popularyzacja niezależnej twórczości filmowej;
 7. promocja miasta Warszawy poprzez inicjowanie nowatorskich działań artystycznych i kulturalnych.

 

III. Organizatorzy Festiwalu:

§3

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do formuły i koncepcji artystycznej Festiwalu (pełna nazwa: „CINEMAFORUM – 13. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych”) posiada Stowarzyszenie „FILMFORUM”, zwane dalej „Organizatorem”.

§4

Do nadzoru nad przebiegiem prac merytoryczno-organizacyjnych związanych z realizacją Festiwalu, Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, w skład którego wejdą osoby i instytucje zaproszone przez Organizatora, wnoszące istotny wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.

§5

Organizator nadaje status „Współorganizatora Festiwalu” Instytutowi KOSMOPOLIS Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji, wnoszącemu szczególnie istotny wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.

§6

Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu odpowiedzialni są Dyrektor i Producent Festiwalu, posiadający decydujący głos w kwestiach spornych, nie objętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.

§7

Organizator zaprasza do współudziału w organizacji Festiwalu jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają udzielić Festiwalowi wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, rzeczowego lub finansowego.

 

IV Formuła Festiwalu:

§8

Na program Festiwalu składają się:

 1. Konkurs Główny;
 2. warsztaty i szkolenia filmowe;
 3. spotkania twórców filmowych z publicznością;
 4. otwarte pokazy filmowe;
 5. imprezy towarzyszące i wydarzenia specjalne.

 

 V Zasady zgłaszania filmów:

§9

 1. Zasady udziału w Festiwalu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§10

 1. W Konkursie Głównym mogą wziąć udział filmy fabularne (w tym animacje), reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmowe. Tematyka filmów jest dowolna.
 2. Do udziału w Festiwalu nie będą dopuszczone filmy:
  a) wyprodukowane przed 1 stycznia 2013 roku;
  b) biorące udział w pokazach konkursowych poprzednich edycji Festiwalu;
  c) zrealizowane przy udziale członków Komisji Kwalifikacyjnej, Jury Festiwalowego lub Organizatorów.
 3. Czas projekcji filmów zgłoszonych do udziału w Festiwalu nie jest ograniczony.

§11

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne (zwane dalej Zgłaszającym), które w dniu przystąpienia do konkursu festiwalowego posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem. W Festiwalu mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Zgłaszający (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Festiwalu filmów.
 2. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu.
 3. Każdy Zgłaszający może nadesłać dowolną liczbę filmów konkursowych.
 4. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Koszty związane z wysłaniem zgłoszenia pokrywa Zgłaszający.

§12

 1. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, nazwiska twórców). Filmy zrealizowane w języku innym niż język angielski powinny posiadać napisy w języku angielskim.
 2. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany w emisyjnej jakości technicznej na osobnym nośniku DVD. Każdy nośnik musi posiadać odpowiednie opakowanie zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami. Zgłaszający może w wyjątkowych wypadkach wysłać kopię roboczą filmu, po uprzednim porozumieniu się z Biurem Festiwalu.
 3. Jakość techniczna filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do udziału w Festiwalu.
 4. Nośniki muszą posiadać czytelny opis zawierający: tytuł filmu, nazwisko autora, czas trwania, format obrazu, system zapisu, nazwiska twórców, kategorię wiekową.

§13

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej: www.cinemaforum.pl) z czytelnym podpisem oraz kopię filmu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura Festiwalu:

              Stowarzyszenie FILMFORUM
              INQBATOR EDUKACJI KULTURALNEJ
              ul. Dolnośląska 3
              01-736 Warszawa, Polska
              z dopiskiem: „CINEMAFORUM 2014”

 1. Zgłaszający powinien także potwierdzić swoje zgłoszenie, wysyłając do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy filmu w formie elektronicznej (format: WORD/PDF), do dnia 10 października 2014 na adres: biuro@filmforum.pl. W temacie maila należy wpisać: „ZGŁOSZENIE – CINEMAFORUM 2014″.
 2. Zgłaszający, wraz z elektroniczną wersją formularza zgłoszeniowego, powinien także na adres: biuro@filmforum.pl wysłać kadr ilustrujący zgłoszony film (w rozdzielczości 300 dpi), a także zdjęcie reżysera (w rozdzielczości 300 dpi). Tym samym Zgłaszający wyraża zgodę na publikacje tych materiałów w katalogu festiwalowym oraz na stronie internetowej
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nośniki z filmami, które nie dotarły do niego lub dotarły z opóźnieniem na skutek przyczyn niezależnych.

§14

 1. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu.
 2. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich ponosi Zgłaszający.

§15

 1. Kwalifikacji nadesłanych do udziału w Festiwalu filmów dokona powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna.
 2. Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu (www.cinemaforum.pl) do dnia 21 października 2014
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych filmów do Konkursu. Filmy zaproszone przez Organizatora nie podlegają procedurze preselekcyjnej.

§16

 1. Kopie emisyjne filmów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu należy dostarczyć na koszt Zgłaszającego najpóźniej w dniu 28 października 2014 na adres:

              Stowarzyszenie FILMFORUM
              INQBATOR EDUKACJI KULTURALNEJ
              ul. Dolnośląska 3
              01-736 Warszawa, Polska
              z dopiskiem: „CINEMAFORUM 2014”

 1. W trakcie projekcji konkursowych istnieje możliwość emisji filmu z formatów: DCP, Blu-Ray, DVD lub z pliku ProRes (format MOV, kodowanie ProRes 422 lub HQ w rozdzielczościach Full HD 1920×1080 lub SD, dźwięk stereo).
 2. W przypadku zaistnienia problemów technicznych z kopią emisyjną, Organizator zastrzega sobie prawo do emisji filmu z kopii dostarczonej na potrzeby Komisji Kwalifikacyjnej.

§17

 1. Zgłaszający, zgłaszając film do udziału w Festiwalu, wyraża jednocześnie zgodę na jego trzy nieodpłatne, publiczne prezentacje w ramach projekcji konkursowych oraz pokazów specjalnych.
 2. Organizator nie uzyskuje korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.

§18

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na promowanie filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego film lub twórców filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci Internet.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji fragmentów filmów konkursowych (do 50 sekund) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach działań promujących Festiwal.
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do promowania filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, w prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania ich w trakcie Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833). Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora.

§19

 1. Transport kopii filmów zgłoszonych do udziału w Festiwalu realizowany jest w następujący sposób:
  a) filmy przesyłane są na koszt Zgłaszającego,
  b) filmy zapisane na dyskach twardych zostaną odesłane na adresy podane w formularzach zgłoszeniowych, w terminie 30 dni od daty zakończenia Festiwalu, na koszt Festiwalu,
  c) kopie DVD i Blu-Ray nie będą odsyłane i pozostaną w archiwum
 2. Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie przez Organizatora kopii DVD i Blu-Ray zgłaszanych filmów w celach archiwizacyjnych.
 3. W przypadku filmów zapisanych na dyskach twardych, Organizator bierze na siebie odpowiedzialność za nośniki jedynie od momentu odbioru kopii do momentu jej odesłania, odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie nośnika danych, a nie jego zawartości.

 

 VI Nagrody:

§20

 1. Filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego oceni Jury złożone z zawodowych twórców filmowych, twórców telewizyjnych i specjalistów z dziedziny upowszechniania kultury oraz widzowie Festiwalu. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej oraz werdykty festiwalowe są ostateczne i niepodważalne.
 2. Ustala się następującą nagrodę regulaminową: Grand Prix – za najlepszy film w Konkursie Głównym w wysokości 000 zł.
 3. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia, uzgadniając ich liczbę i formę z Dyrektorem Festiwalu.
 4. Publiczność przyznaje Nagrodę Publiczności – drogą plebiscytu, według reguł ustalonych osobnym trybem przez Organizatora Festiwalu.
 5. Inne nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane w uzgodnieniu z Dyrektorem Festiwalu.

§21

 1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny, podziału nagród lub innej zamiany nagrody. Zwycięzcy Festiwalu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 2. W przypadku otrzymania nagrody finansowej warunkiem jej wypłacenia jest przekazanie Organizatorowi numeru PESEL, numeru rachunku bankowego i nazwy banku Laureata do dnia 21 listopada 2014

 

VII. Inne sekcje i konkursy Festiwalu:

§22

W ramach Festiwalu organizowane są warsztaty i szkolenia filmowe „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania”. Zasady naboru i uczestnictwa w warsztatach określone są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej: www.cinemaforum.pl.

§23

 1. W ramach Festiwalu zostaną również przyznane nominacje do Nagród Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (dawne „OFFskary”). Nagrody powstały z myślą o wszystkich filmowcach tworzących swoje filmy poza systemem komercyjnym i są najbardziej prestiżową polską nagrodą filmową przeznaczoną dla filmowców niezależnych.
 2. Nominacje do Nagród Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego przyznawane są w następujących kategoriach:
  a) „Najlepsza Reżyseria”;
  b) „Najlepszy Scenariusz”;
  c) „Najlepsze Zdjęcia”;
  d) „Najlepszy Montaż”;
  e) „Najlepsza Aktorka”;
  f) „Najlepszy Aktor”;
  g) „Najlepszy Film Animowany”.
 3. Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego przyznawane są na odrębnych zasadach, które reguluje regulamin dostępny na stronie internetowej: www.janmachulski.pl.

 

VIII. Osobisty udział w Festiwalu:

§24

 1. Wstęp na wszystkie projekcje i wydarzenia Festiwalu jest bezpłatny.
 2. Organizator zapewnia bezpłatny pobyt (1 nocleg w hotelu) jednej osobie z ekipy każdego filmu zakwalifikowanego do udziału w Festiwalu. Zgłaszający może do dnia 28 października 2014 r. wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania filmu na Festiwalu.

 

 IX Dodatkowe informacje na temat Festiwalu:

§25

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela biuro organizacyjne:

Stowarzyszenie FILMFORUM
INQBATOR EDUKACJI KULTURALNEJ
Dolnośląska 3
01-736 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 392 03 22
tel.: +48 22 425 09 67

e-mail: biuro@filmforum.pl

§26

Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Festiwalu znajdującym się pod adresem: www.cinemaforum.pl.

 

 Zarząd Stowarzyszenia „FILMFORUM”

>>> KALENDARIUM

>>> Dzień 1 – 12.11.2014 (środa)

15:00 – 16:00
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego – filmy nominowane (blok I)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepszy film animowany

16:10 – 18:00
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego – filmy nominowane (blok II)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepszy film dokumentalny

18:15 – 20:00
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego – filmy nominowane (blok III)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria, najlepszy montaż, najlepszy aktor

20:15 – 21:15
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego – filmy nominowane (blok IV)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepsza reżyseria, najlepsze zdjęcia, najlepszy scenariusz, najlepsza aktorka

21:30 – 22:20
Fashion Film – przegląd filmów modowych

 

 

Wszystkie projekcje festiwalowe odbywają się w kinie “KINOTEKA” (PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa).
Filmy przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych (18+) . Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. 

>>> Dzień 2 – 13.11.2014 (czwartek)

10:00-17:00
WARSZTAT: FASHION FILM z Akademią Fotografii
Prowadzenie: Paweł Księżopolski

15:00 – 16:30
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego – filmy nominowane (blok V)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepszy montaż oraz najlepsza aktorka

16:45 – 18:00
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego – filmy nominowane (blok VI)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepszy scenariusz, najlepszy aktor, najlepsza aktorka

18:20 – 19:45
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego – filmy nominowane (blok VII)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagrody w kategorii: najlepsza reżyseria, najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż

20:00 – 22:00
WYŚNIONE WOLNOŚCI – Kino wolności czy wolność w kinie?
-pokaz filmu „Pocztówki z Republiki Absurdu”, reż. Jan Holoubek
-debata z udziałem zaproszonych gości

 

 

Wszystkie projekcje festiwalowe odbywają się w kinie “KINOTEKA” (PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa).
Filmy przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych (18+) . Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. 

>>> Dzień 3 – 14.11.2014 (piątek)

11:00-14:00
Szkolenie Central Poland – Business Support Network EEN

15:00 – 16:50
WARSZTAT PRODUCENCKI Z ANNĄ WYDRĄ

17:00 – 17:10
Otwarcie Międzynarodowego Konkursu Niezależnych Filmów Fabularnych

17:10 – 18:45
PROJEKCJE KONKURSOWE (blok I)

19:00 – 20:45
PROJEKCJE KONKURSOWE (blok II)

21:00 – 22:35
PROJEKCJE KONKURSOWE (blok III)

 

 

Wszystkie projekcje festiwalowe odbywają się w kinie “KINOTEKA” (PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa).
Filmy przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych (18+) . Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. 

>>> Dzień 4 – 15.11.2014 (sobota)

13:00 – 14:50
Slovak Short Cinema – spotkanie z kinem słowackim

13:00-15:00
WARSZTAT DOKUMENTALNY Z MARCINEM KOSZAŁKĄ

15:10 – 16:30
PROJEKCJE KONKURSOWE (blok IV)

16:45 – 18:45
PROJEKCJE KONKURSOWE (blok V)

19:00 – 20:40
MultimediaOFF
– pokaz nagrodzonych filmów podczas 12. Multimedia Happy End – Festiwalu Filmów Optymistycznych  

21:30
Ceremonia zakończenia Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych
- Uroczyste wręczenie Nagród Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (edycja 2014)
– Ogłoszenie nominacji do Nagród Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (edycja 2015)
– Wręczenie nagród laureatom Konkursu Międzynarodowego
– Poczęstunek dla uczestników oraz zaproszonych gości

 

 

Wszystkie projekcje festiwalowe odbywają się w kinie “KINOTEKA” (PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa).
Filmy przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych (18+) . Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. 

>>> Dzień 5 – 16.11.2014 (niedziela)

14:00-16:00
WARSZTAT SCENOPISARSKI Z AGNIESZKĄ KRUK

13:00-15:00
German Short Cinema –  Spotkanie z kinem niemieckim

16:00-17:50
Pokaz nagrodzonych filmów podczas Festiwalu

18:00-19:30
Pokaz niezależnych teledysków

 

 

Wszystkie projekcje festiwalowe odbywają się w kinie “KINOTEKA” (PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa).
Filmy przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych (18+) . Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. 

>>> VARIA